کلمه عبور :
رمز عبور :
کتب مسائل در نگارش هاى حدیثى با تأکید بر مسائل على بن جعفر

در نگارش و تدوین کتاب هاى حدیثى ، مجموعه هاى همگن و هم ساختارى مشاهده مى شوند که مشابه یکدیگر و یا با هدف واحدى تألیف شده اند ؛ نگارش کتاب هاى امالى و مسائل از این قبیل به شمار مى آیند. این مقاله در صدد معرفى کتاب هاى مسائل و مسائل نگاران است. اسامى این منابع و مؤلفان آنها از فهرست نامه هاى اصحاب و بعضى با استناد به اسناد روایان استخراج شده اند. از جمله این مؤلفان على بن جعفر عریضى است که بخش قابل توجهى از تألیف او تاکنون بر جاى مانده است. 

تاریخ درج : 1392/3/16 موضوع : اخلاق و عرفان